ဖတ္ခ်င္တဲ့သတင္းေတြအားလံုး
အားလံုးတစ္ေနရာထဲမွာ

Zalo Newsသည္Zalonews.netမွသတင္းမ်ားကိုတရား၀င္ဖတ္ရွုနိုင္သည့္appတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးေသာသတင္းမ်ားကိုဖတ္ရွဳနိုင္မည့္websiteတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး အသံုးၿပဳသူတိုင္းကေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား၊အထူးသတင္းမ်ားကိုႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရွိသတင္းမီဒီယာေပါင္းစံုမွသတင္းမ်ားကိုဖတ္ရွုနိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွုမ်ား

  1. မီဒီယာမ်ိဳးစံုမွ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကို က႑အလိုက္ဖတ္ရွုႏိုင္ၿခင္း
  2. လွပေသသပ္တဲ့မ်က္ႏွာၿပင္ဒီဇိုင္းေၾကာင့္အသံုးၿပဳရလြယ္ကူၿခင္း
  3. ႏွစ္သက္ရာသတင္းမ်ားကို Facebook, Zalo အစရွိသည့္လူမွုကြန္ရက္မ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာ မွ်ေ၀ႏိုင္ၿခင္း
  4. စာလံုးဆိုဒ္ႏွင့္ night mode ခ်ိန္ညွိႏိုင္ၿခင္း
  5. ဖတ္ရွုလိုတဲ့သတင္းက႑မ်ားႏွင့္မီဒီယာကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿခင္း
  6. သတင္းမ်ားကိုအၿမန္ဆံုးေဒါင္းလုတ္လုပ္ၿပီး offline အၿဖစ္ၿပန္လည္ဖတ္ရွုႏိုင္ၿခင္း

Email support: feedback.zalonews@gmail.com
Website: zalonews.net